H KΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ RAVEN (Greek) RAVEN Progressive Matrices (English)
Το τεστ πού παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό κατέχει μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα της "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχέρειας Κλίμακας του Raven", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ που μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που vα οφείλονται στη διαφορετική επίδραση που ασκούν οι ποικίλες μορφές του πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του άτόμου). Στον τομέα αυτό, φαίνεται άτι η κλίμακα Raven υπερτερεί πράγματι έναντι των περισσότερων Ι.Q. τεστ. Oι δοκιμασίες αυτές, άλλωστε, μπορούν να δοθούν και σε άτομα αγράμματα, ή ακόμα και σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία ή την ακοή, αφού πρόκειται για ένα τεστ στο οποίο οι προφορικές οδηγίες περιορίζονται στο ελάχιστο. Από την άλλη μεριά, oι δοκιμασίες Raven δεν εξετάζουν την ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά μάλλον ελέγχουν εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως η αναλυτική ικανότητα του εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του άτομου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους. Ακριβώς επειδή η κλίμακα του Raven δεν είναι ένα κλασικό Ι.Q. τεστ, είναι δυνατό να παρατηρηθεί σημαντική διαφορά ανάμεσα στ' αποτελέσματα που μπορεί να σημειώσει κάποιος στις δύο αυτές περιπτώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

     Το τεστ αποτελείται από 5 ομάδες των 12 δοκιμασιών ή κάθε μια. Η κάθε δοκιμασία παρουσιάζει ένα σχήμα από το οποίο λείπει ένα κομμάτι. Από κάτω δίνονται 6 ή 8 μικρότερα σχήματα, από τα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να βρει ποιο αντιστοιχεί στο ζητούμενο. Η κάθε δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη από την προηγούμενη, και ή κάθε μια από τις πέντε ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Υπάρχει χρονικός περιορισμός 45 που θα πρέπει vα τηρήσετε αν θέλετε να αξιολογήσετε σωστά τα άποτελέσματά σας. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται oι σωστές απαντήσεις καθώς και ή αντιστοιχία της βαθμολογίας σας με ένα συμβατικό επίπεδο ευφυΐας. Ετοιμάστε λοιπόν τον καφέ, το χρονόμετρο και το μολύβι σας, κάντε και μια παράκληση στην Θεά Αθηνά για να ξυπνήσει τον Πυθαγόρα να σας καθοδηγεί και καλή  επιτυχία.............

You will need User/Password user=ellines password=ellas04 Κάντε κλικ εδώ και Κατεβάστε το test 

Δημιουργήστε ένα folder και κατεβάστε το test.zip. Ανοίξτε το zip αρχείο και εκτυπώστε τις εικόνες χρησιμοποιώντας το Windows Picture and Fax Viewer από τα Windows XP or Windows 2003.

Για τις σωστές απαντήσεις ανοίξτε το αρχείο apotelesmata.doc.

Διαβάστε περισσότερα για το RPM στα Αγγλικά.

THIS TEST IS NOT THE ACTUAL ΜΕΝSΑ TEST BUT SIMILAR TO IT.

The test presented in this section holds a special place among intelligence tests because of some of its characteristics. The fundamental advantage of the "RAVEN Progressive Matrices", is that it is a test that can be given to individuals of different sociocultural background without significant errors occurring in the comparative results (i.e. errors that can be attributed to the influence of cultural factors to the development of intelligence). In this respect, it seems that the RAVEN scale is superior indeed compared to most Ι.Q. tests. Besides this test can be administered to illiterate or speech and hearing impaired individuals, since oral instructions are kept to a minimum. On the other hand, Raven-type tests do not test intelligence in an all-round fashion, but rather test selectively for specific kinds of intelligence. These include the testee's analytic ability, together with visual sense and sense of symmetry, as well as the individuals ability to find relations between shapes and symbols. Precisely because the RAVEN scale is not a classic Ι.Q. test, a discrepancy can be observed in the results an individual obtains in the above-mentioned cases.
 
The test consists of 5 groups each comprised of 12 test items. Every test item shows a shape of which a piece is missing. Below 6 or 8 smaller shapes are given, from which the testee must select the correct one. Every test item is progressively more difficult than the previous one, and each one of the five groups contains more difficult items from the preceding group. There is a time limit of 45 minutes to which you must adhere if you wish to evaluate your results in an appropriate manner. At the end of the section the correct answers are given as well as the corresponding intelligence level to your score. Prepare then a cup of coffee or tee, your timepiece and pen or pencil and good luck.............

Download the above TEST to your computer - in .zip form - and after opening it with any image editor (because the 12 pages of the test are in picture and not text format),- we suggest Microsoft Photo Editor of Word or the Windows Picture and Fax Viewer- you can print it and take it .........while having a cup of coffee but keeping the above rules. You will need User/Password user=ellines password=ellas04 Click here to Download the test   

To evaluate your results open the document resultsnew.doc.

Read more about Raven Progressive Matrices (Click)